ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း၏ မဲပေးမှုဖြင့် ဦးဝင်းမြင့်သမ္မတဖြစ်လာ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၁၀) ဦးမြောက်သမ္မတ အဖြစ် ဦးဝင်းမြင့်အား ရွးချယ်တင်မြှောက်ကြောင်း ပည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်းက မတ်လ ၂၈ ရက်တွင်ကျင်းပသော ပည်ထောင်စုလွှတ် တာ်အစည်းအဝေး၌ ကြညာသည်။

— Read on www.7daydaily.com/story/123630