သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ကို တားဆီးဟန့်တားသည့် ဝန်ထမ်းများအား အရေးယူပေးရန် လွှတ်တော်အမတ်တောင်းဆို

ဝန်ကြီးဌာန ဝန် ထမ်းများထံမှ သတင်းအချက်အ လက်များတောင်းခံရာတွင် ၎င်း တို့ဆက်ဆံရေးနှင့် ဖကြားနိုင်မှု တို့သည် ဆိုးဆိုးရွားရွားအခြေအ နဖြစ်နေပြီး သတင်းရယူခွင့်ကို တားဆီးဟန့်တားသည့် ဝန်ထမ်း များအား အရေးယူပေးရန် ပည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒါ် အးမြမြမျိုးက တာင်းဆိုသည်။

— Read on www.7daydaily.com/story/123674