အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဦးကျော်သီဟ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂ )၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးစောမိုးမြင့် (ခ) ဆင်မြူရယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်  
(ဂ) ဦးခင်မောင်မြင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉ )၊ ကချင်ပြည်နယ်  
(ဃ) ဦးရဲထွဋ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ စစ်ကိုင်းဒေသကြီး  
(င) ဦးခင်မောင်ဝင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  
(စ) ဦးညီစိန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်( ၅)၊ ရှမ်းပြည်နယ်  
(ဆ) ဒေါ်သီရိရတနာ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂ )၊ မွန်ပြည်နယ်  
(ဇ) ဦးစိုင်းသာစိန် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀ )၊ ကယားပြည်နယ်  
(ဈ) ဒေါ်ရှားမူ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ကယားပြည်နယ်  
(ည) ဦးဟန်ဝင်းသိန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄ )၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဋ) ဦးမြင့်နိုင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်  
(ဌ) ဦးထွန်းထွန်းဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဍ) ဦးမောင်မောင်အုန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်( ၅ )၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဎ) ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းမြင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  
(ဏ) ဦးစခင်ဇော်လင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။