အမျိုးသားလွှတ်တော် အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီ

အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၀၆၊ ၁၀၇ နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည် –

(က) ဦးမင်းဦး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးရှေးရယ်ရှုမောင်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ကယားပြည်နယ်  
(ဂ) ဒေါ်နော်ဆာမူထူး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ ကရင်ပြည်နယ်  
(ဃ) ဦးတင်အောင်ထွန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  
(င) ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ မွန်ပြည်နယ်  
(စ) ဦးတင်မောင်ဝင်း
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  
(ဆ) ဦးစိုးသိန်း(ခ)ဦးမောင်စိုး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  
(ဇ) ဦးမျိုးဝင်း
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)၊ မွန်ပြည်နယ်  
(ဈ) ဦးညီညီထွေး(ခ)ဦးကိုကိုလေး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး  
(ည) ဦးခင်မောင်လတ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်  
(ဋ) ဒေါ်ရွှေရွှေစိန်လတ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဌ) ဦးစိုင်းဝမ်းလှိုင်းခမ်း
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)၊ ရှမ်းပြည်နယ်  
(ဍ) ဦးစိုးအောင် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  
(ဎ) ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စံဦး
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  
(ဏ) ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤကော်မတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၃။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အခါတိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီအမည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။