လွှတ်တော်ကိုပေးတဲ့ ကတိ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အစိုးရ ဆောင်ရွက်နိုင် - BBC News မြန်မာ

Source: လွှတ်တော်ကိုပေးတဲ့ ကတိ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အစိုးရ ဆောင်ရွက်နိုင် – BBC News မြန်မာ