ဥပဒေဆိုတာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရန်မဟုတ်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြော | DVB

Source: ဥပဒေဆိုတာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရန်မဟုတ်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြော | DVB