ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ Ford ကားများဝယ်မည့် ဘတ်ဂျက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဖြတ်ချ

Source: ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ Ford ကားများဝယ်မည့် ဘတ်ဂျက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဖြတ်ချ