ရန်ကုန်တိုင်းဘတ်ဂျက်တွင် ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင် ၁လုံး ကျပ် ၇ သောင်းတောင်းခံထား | DVB

ရန်ကုန်တိုင်းဘတ်ဂျက်တွင် ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင် ၁လုံး ကျပ် ၇ သောင်းတောင်းခံထား | DVB
— Read on burmese.dvb.no/archives/292373