ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနှင့် လွှတ်တော် ပွတ်တိုက်မနေဘဲ ပူးပေါင်းလုပ်ရန်တိုက်တွန်း | DVB

Source: ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနှင့် လွှတ်တော် ပွတ်တိုက်မနေဘဲ ပူးပေါင်းလုပ်ရန်တိုက်တွန်း | DVB