ရန်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြင်သစ်ချေးငွေ ယူရိုသန်း ၇၀ ကိစ္စ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆိုင်းငံ့ | DVB

Source: ရန်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြင်သစ်ချေးငွေ ယူရိုသန်း ၇၀ ကိစ္စ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆိုင်းငံ့ | DVB