၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပြ ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ပုန်း

၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကတော့ ကျင်းပလို့ ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ တိုင်းဒေကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် မဲမေးမှုရာခိုင်နှုန်း မည်မျှအထိရှိသည်ကို သိရှိနိုင်စေရန်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်း တိုးများလာစေရန်၊ ပယ်မဲနှင့် ပျောက်ဆုံးမဲ အရေအတွက် လျော့ချနိုင်စေရန်အလို့ငှာ ယခု ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ပုန်းကို ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။